I. Organizator

Stowarzyszenie Epidemia Sportu przy współpracy z BBL Barlinek

II. Cel zawodów

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej i najefektywniejszej aktywności pro zdrowotnej
 2. Wyłonienie najszybszej zawodniczki i najszybszego zawodnika biegu jak tez całego cyklu biegów
 3. Promowanie aktywności fizycznej na łonie przyrody

III. Opis zawodów

 1. Bieg Puchacza – Barlineckie Biegi Przełajowe, to cykl pięciu biegów rozegranych w miesięcznych odstępach od października 2023 roku do lutego 2024 roku
 2. Trasa biegu, jak i miejsce startu i mety mogą być różne dla każdego z poszczególnych biegów
 3. Długość trasy każdego biegu wynosi około 5 kilometrów
 4. Trasa w przeważającej części przebiegać będzie po drogach gruntowych i leśnych, z licznymi podbiegami i zbiegami, na nierównym podłożu gdzie występować mogą korzenie drzew, kamienie, śliska nawierzchnia, błoto, piach, opadłe liście drzew.

 IV. Terminarz

 1. Bieg pierwszy 22 października 2023 roku godz. 11.00
 2. Bieg drugi 19 listopada 2023 roku, godz. 11.00
 3. Bieg Trzeci 17 grudnia 2023 roku, godz. 11.00
 4. Bieg czwarty 21 stycznia 2024 roku godz. 11.00
 5. Bieg piąty 18 lutego 2024 roku, godz. 11.00

V. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się do biegu i wniesienie odpowiedniej opłaty startowej przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie biegu lub w biurze zawodów bezpośrednio przed biegiem
 2. Opłata startowa wynosi 35 złotych dla każdego z poszczególnych biegów
 3. Jednorazowa opłata startowa za cały cykl 5 biegów wynosi 140 zł
 4. W biegu mogą brać udział osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończony 12-ty rok życia
 5. Osoby nieletnie muszą posiadać zgodę na udział w zawodach prawnego opiekuna

VI. Klasyfikacje

Zawodnicy będą klasyfikowani w kategoriach ze względu na płeć, na podstawie kategorii wiekowych i na najlepszą zawodniczkę/zawodnika Gminy Barlinek

K1 – kobiety 12-19 lat     M1 – mężczyźni 12-19 lat

K2 – kobiety 20-29 lat     M2 – mężczyźni 20-29 lat

K3 – kobiety 30–39 lat     M3 – mężczyźni 30 – 39 lat

K4 – kobiety 40-49 lat      M4 – mężczyźni 40-49 lat

K5 – kobiety 50-59 lat      M5 – mężczyźni 50 – 59 lat

K6 – kobiety 60-69 lat      M6 – mężczyźni 60 -69 lat

K7 – kobiety 70 – 99 lat   M7 – mężczyźni 70-99 lat

NGBK -najlepsza zawodniczka Gminy Barlinek

NGBM – najlepszy zawodnik Gminy Barlinek

Klasyfikacje w cyklu

Klasyfikacje w cyklu

 1. Warunkiem klasyfikacji w cyklu jest wzięcie udziału w co najmniej 4 biegach
 2. Zawodnicy biorący udział w klasyfikacji w klasyfikacji OPENprzyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, …, 100 miejsce – 100 punktów itd;
 3. Zwycięzcą zostaje osoba, która uzbiera najmniejszą liczbę punktów, uwzględniając wyniki z czterech najlepszych startów;
 4. Punktacja w kategoriach wiekowych będzie przebiegała analogicznie jak w kategorii OPEN
 5. Punktacja w kategorii najlepsza zawodniczka/zawodnik Gminy Barlinek będzie przebiegała analogicznie jak w kategorii OPEN
 6. Zawodnicy będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych według rocznika z chwili rozpoczęcia cyklu, czyli z 2022 roku.
 7. W przypadku gdy zawodnicy uzyskają taka samą liczbę punktów, o miejscu w klasyfikacji decyduje najwyższe miejsce edycji finałowej.

VII. Nagrody

 1. Najlepsi zawodnicy kat. OPEN wśród kobiet i mężczyzn w całym cyklu zawodów otrzymują pamiątkowe puchary za miejsca I-III
 2. Najlepsi zawodnicy poszczególnych biegów otrzymują pamiątkowe dyplomy
 3. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie biorą udziału w klasyfikacjach kat. wiekowych
 4. Wszyscy zawodnicy sklasyfikowani w całym cyklu (udział w co najmniej 4 biegach) otrzymają pamiątkowe medale.
 5. Rozdanie pucharów i medali zostanie przeprowadzone na inauguracyjnym spotkaniu. Data i miejsce spotkania zostanie podana w komunikacie specjalnym na stronie biegu
 6. Pula nagród może jeszcze ulec rozszerzeniu.

VIII. Świadczenia organizatora

Organizator Biegu Puchacza zapewnia wszystkim uczestnikom:

 1. Elektroniczny pomiar czasu
 2. Zabezpieczenie medyczne
 3. Na każdym biegu wodę, ciepłą herbatę, owoce
 4. Toalety
 5. Miejsce na depozyt
 6. Przebieralnie męską i damską
 7. Dla zawodników sklasyfikowanych w całym cyklu Grand Prix medal oraz koszulkę finiszera

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników Biegu Puchacza będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest firma Youngmedia S.C. Rafał Rakoczy, Jarosław Jopek Pl. Baczyńskiego 2, 43-100 Tychy oraz Stowarzyszenie Epidemia Sportu z siedzibą ul. Plac Wolności, 74-240 Lipiany. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu Puchacza obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie . Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
  Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Administratorzy nie będą ujawniać tych informacji żadnym osobom trzecim

X . Postanowienia końcowe

 1. Wszystkich uczestników imprezy BIEG PUCHACZA obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno -reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) . Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 7. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
 8. Organizator zapewnia dostęp do toalet
 9. Organizator zapewnia depozyt.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w depozycie lub zgubione w trakcie imprezy.
 11. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy oraz przekazane do informacji mediów.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odstępstw w regulaminie i wprowadzanie innych zasad biegu w związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiologiczną
 14. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator
BBB Barlinek
Barlinek24.pl
Nadleśnictwo Barlinek
Gmina Barlinek